अवैध गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्यसाठा व ईरटीगा कार जप्त .....
पनवेल(संजय कदम): राज्य उत्पादन शुल्क , भरारी पथक क .२ , पनवेल यांना खात्रीलायक बातमी मिळाल्या वरुन दि . ०७/०४/२०२१ रोजी ठिक २०.३० वाजता मौजे निलकंठ स्वीट समोर , सेक्टर २० , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड येथे गोवा राज्य निर्मित विदेशी मद्याच्या वाहतुकीवर पाळत ठेवून छापा घालत असताना एक पांढ - या रंगाची मारुती सुझुकी कंपनीची ईरटीगा ZXI कार एम एच ४६ ए एल ४४५३ नंबर मधून गोवा निर्मित विदेशी मद्याच्या ३६४७५० मि . ली . क्षमतेच्या , १२४३७५ मि . ली . क्षमतेच्या , १ ९ ४१८० मि . ली . क्षमतेच्या , ४५६x५०० मि . ली . क्षमतेचे स्ट्रॉग बिअरचे सिलबंद कॅन व एक अॅपल कंपनीचा 4s आयफोन मोबाईल सिमकार्ड सहीत सदरील आरोपीनामे १ ) मुलावरअली रोजनअली शेख वय ४६ वर्षे रा . रुम नं .१००१ , केसेंट हायलाईट , सेक्टर ३५ डी , प्लॉट नंबर ४ , खारघर , ता . पनवेल , जि . रायगड . २ ) वाजिद नुर सय्यद वय २४ वर्षे रा . बिरोबा रोड , कालीका नगर , डॉक्टर वपे हॉस्पिटल , मु . / पो . शिर्डी , ता . राहता , जि . अहमदनगर . ३ ) साईनाथ श्रीमंत पटाले वय २ ९ वर्षे रा . बिरोबा रोड , कालीका नगर , डॉक्टर वपे हॉस्पिटल , मु . / पो . शिर्डी , ता . राहता , जि . अहमदनगर . या तिन्ही आरोपीस अटक करुन त्यांच्या ताबेकब्जात रुपये ५,८७,८३० / - किमंतीचा मुद्देमाल जप्त केला . सदर कारवाई मा . श्री . कांतीलाल उमाप आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क , महाराष्ट्र राज्य मुंबई , श्रीमती . उषा राजेंद्र वर्मा संचालक ( अंमलबजावणी व दक्षता ) राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई , श्री . सुनिल चव्हाण विभागीय उपआयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क कोकण विभाग ठाणे , श्रीमती . किर्ती शेडगे , अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क रायगड- अलिबाग , श्री . विश्वजीत देशमुख उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क रायगड - अलिबाग , यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . आनंदा कांबळे ( निरीक्षक विभागीय भरारी पथक ठाणे ) श्री . एस . एस . गोगावले ( निरीक्षक ) , श्री . अविनाश रणपिसे ( निरीक्षक ) , श्री . एस . एस . गायकवाड ( दुय्यम निरीक्षक ) , श्री . ए . सी . मानकर ( दुय्यम निरीक्षक ) , तसेच श्री . पालवे , श्री . संदीप पाटील , श्री . हाके ( जवान - नि - वा . चालक ) डी . डी . पोटे ( जवान ) , श्री . एस . ए . मोरे ( जवान ) तसेच विभागीय भरारी पथक ठाणे यांचा स्टाफ श्री . आजगावकर ( जवान ) , श्री . अविनाश जाधव ( जवान ) , श्री . दिपक घावटे ( जवान ) श्री . गिते ( जवान ) व श्री . सदानंद जाधव ( जवान - नि - वा . चालक ) यांनी भाग घेतला . तसेच सोबत श्री . मनोज अनंत भोईर व श्री . अनंत दत्तु जगदाडे यांनी मदत केली . सदरील गुन्हयाचा पुढील तपास श्रीमती . किर्ती शेडगे अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क रायगड यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री . शिवाजी गायकवाड दुय्यम निरीक्षक हे करत आहेत .
Comments