करंजाडे पाणी प्रश्नावर केलेले आंदोलन यशस्वी, हजारो नागरिकांचा सहभाग ...

करंजाडे पाणी प्रश्नावर केलेले आंदोलन यशस्वीहजारो नागरिकांचा सहभाग ...